غیر منتظر

ده درس براي عکاسي

ده درس براي عکاسي:

 

 

1-      هميشه سعي کنيد انسان خوبي باشيد.

2-      به درک که خوبي مقوله ايست نسبي، سعي کنيد مطلقا خوب باشيد.

3-      مطلق به نسبت هرکس يعني حداکثر تلاشش.

4-      براي عکاسي بيشتر اوقات نياز به يک دوربين است، بدون دوربين کمتر کسي متوجه خواهد شد شما يک عکاس هستيد.

5-      يک عکاس خوب کسي نيست که خوب ميتواند کادر ببندد، او کسي است که ميداند چطور يک تصوير خوب ايجاد کند.

6-      به کائنات قسم که فلش يک نور کمکي براي از بين بردن سايه هاست!

7-      استفاده از سه پايه يعني شما عکاس صبوري هستيد.

8-      هيچ کس با خواندن "اتاق تاريک" رولان بارت عکاس نشده است!

9-      لحظه اي که شما دکمه شاتر را فشار ميدهيد لحظه ايست که فکر ميکنيد لحظه ي درستي است. با توجه به سرعت لحظه ها براي عکاسي نياز داريد سريع تصميم بگيريد.

10-  هرگز درس اول را فراموش نکنيد.

!! نوشته شده توسط غیرمنتظر | 5:15 | دوشنبه ۹ مرداد۱۳۹۱ •

1

سايبرجايا جائيست همين نزديکي. نزديک هرکداممان. نزديک هيچ کداممان. بعضي ها ميروند در سايبرجايا درس بخوانند، بعضي ها ميروند در سايبرجايا زندگي کنند و بعضي ها ميروند در سايبرجايا عاشق شوند. تنها کرگدنهايند که ميروند تا در سايبرجايا بميرند.

!! نوشته شده توسط غیرمنتظر | 1:1 | یکشنبه ۲۴ اردیبهشت۱۳۹۱ •